#Regulamin

§1

 

Postanowienia ogólne

 


1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez klub oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych dalej użytkownikami).

2. Wszystkie osoby korzystające z klubu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników klubu.

3. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników klubu, mogą być z niego usuwane.

4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez klub, w tym karnetów rocznych, miesięcznych, trzymiesięcznych - „10 wejść w 3 miesiące” (uprawniających do 10 wejść w ciągu trzech kolejnych miesięcy liczonych od daty zakupu) oraz karnetów – wejść jednorazowych (zwanych dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również gości, tj. osób korzystających z karnetów „10 wejść w 3 miesiące” wystawionych na inne osoby, osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez klub oraz osób, które weszły w posiadanie karnetów w inny sposób (konkursy, programy lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług klubu z wykorzystaniem kart systemów pozapłacowych świadczeń pracowniczych.

5. Klub ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

6. We wszystkich klubach zabronione jest prowadzenie treningów personalnych trenerom zewnętrznym bez wcześniejszego uzgodnienia z managerem klubów.

 

§2

 


Członkostwo w klubie

 


1. W ramach danego karnetu klub świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w klubie. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.

2. Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.

3. Korzystający z usług klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednego z karnetów wskazanych w § 1 pkt 5, po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do klubu jest zapoznanie się z jego regulaminem, co użytkownik potwierdza podpisując go. Regulamin będzie ponadto wyłożony w widocznym miejscu w recepcji klubu.

4. Wszystkie karnety wydawane przez klub są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług klubu wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie. Wejść do klubu mogą również osoby nie posiadające karnetów imiennych ale zaproszone przez klub lub będące gośćmi posiadaczy karnetów „10 wejść open ważny 3 miesiące.”

5. Klub ma prawo odmówić wstępu do klubu osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności oznaczonej na karnecie i – poza wyjątkami wprost wskazanymi w regulaminie - nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.

8. Karnet może przyjąć formę karty z zakodowanymi danymi użytkownika. Karta taka nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia użytkownika poza prawem do korzystania z usług klubu.

9. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych długotrwale uniemożliwiających korzystanie z usług klubu, klub jest uprawniony do przedłużenia ważności karnetu po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.

10. W przypadku przedłużenia ważności karnetu (miesięcznego) bez podania przyczyny jest możliwe tylko na okres 7 dni.

11. W przypadku przedłużenia ważności karnetu (półrocznego i rocznego) bez podania przyczyny jest możliwe tylko na okres 21 dni.

12. Karnety roczne ważne są przez jeden rok (12 miesięcy), karnety miesięczne ważne są przez jeden miesiąc (30 dni), zaś karnety „10 wejść w 3 miesiące” ważne są przez okres trzech miesięcy (90 dni). Ważność wszystkich karnetów liczona od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie. Klub zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów.

13. W przypadku zamknięcia klubu przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy z przyczyn leżących po stronie klubu, okres ważności karnetów zostanie wydłużony o okres zamknięcia klubu z tychże przyczyn.

14. W przypadku zgubienia lub utraty w inny sposób karnetu rocznego lub miesięcznego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym klub. Klub zobowiązuje się na swój koszt wydać takiemu użytkownikowi nowy karnet, chyba, że użytkownik utracił 3-ci karnet w trakcie ostatnich 12 miesięcy. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 10 zł tytułem opłaty za wydanie nowego karnetu. Klub nie ma technicznej możliwości odtworzenia treści karnetu „10 wejść w 3 miesiące”, zatem użytkownikowi, który korzystał z takiego karnetu nie zostanie wydany nowy karnet uwzględniający ilość wejść, z których mógł on skorzystać w oparciu o utracony karnet. Użytkownik taki – o ile chce korzystać z usług klubu - jest zobowiązany do zakupienia nowego karnetu za pełną odpłatnością

15. Klub może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.


§3

 

Ogólne zasady korzystania z klubu


1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów.

2. Przy wejściu do klubu należy w recepcji okazać i pozostawić na czas ćwiczeń karnet lub wykupić jednorazowe wejście. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać karnet.

3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł, która stanowi realny koszt wyprodukowania nowego kluczyka.

4. Czas korzystania z klubu w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach jego otwarcia.

5. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług klubu, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów - jest określony w cenniku.

6. W pomieszczeniach klubu mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia klubu określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia klubu, zawiadamiając o powyższym co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

7. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sali do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów.


§4

 

Ogólne zasady korzystania z sal fitness


1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby w przedziale wieku 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów.

2. Przy wejściu do klubu należy w recepcji okazać i pozostawić na czas ćwiczeń karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na salach fitness każda osoba ma obowiązek zapisywać się na zajęcia.

4. Wszystkie zapisy na zajęcia są w formie elektronicznej na stronie internetowej - www.funfit2.pl

5. W przypadku niestawienia się instruktora/ki na zajęcia z przyczyn losowych zajęcia są odwoływane. Każdy klient ma możliwość przepisania się do innej grupy lub skorzystania z obiektu siłowni.

6. W przypadku spóźnienia się instruktora/ki na zajęcia z przyczyn losowych zajęcia są wydłużane o czas spóźnienia.

 

§5


Rozwiązanie umowy


1. Umowa zawarta na czas dłuższy niż 3 miesiąc może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Członek rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Członka w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowych w przypadku oddania karty członkowskiej. Należność za opłacony i niewykorzystany karnet nie zostaje w takim przypadku zwrócona.

 

§6

 

Cennik


1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek.
2. Członek ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej Umowy z góry za okres, na jaki Umowa została zawarta lub za okres jaki przewiduje Umowa, w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego karnetu.
3. Osoba nie będąca członkiem, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania umowy członkowska ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
4. Opłaty uiszcza się gotówką w recepcji poszczególnych placówek Klubu lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej z użyciem terminalu płatniczego. W przypadku zakupu karnetu przez przedsiębiorcę istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy.

 

§7

 

Zmiana regulaminu

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 7.00-22.00
Sobota - Niedziela: 10:00-20:00