#konkurs

Regulamin konkursu "Jak radzisz sobie ze stresem?"


§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest FUNFIT II Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Śląskiej, 54-118,Wrocław, REGON: 080246925, NIP: 9291794497, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest organizowany od 7 lutego do 11 lutego do godziny 18:00. Zasadą konkursu jest wypisanie sposobów radzenia sobie ze stresem. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.


§2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w konkursie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. Uczestnicy konkursu komentują post konkursowy na portalu społecznościowym "Facebook" wypisując sposoby radzenia sobie ze stresem.

2. Publikacja komentarza jest równoznaczna ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów przeprowadzenia konkursu.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców


1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury - Managera Klubu FUNFIT II.

2. Jury po zakończeniu konkursu wyłania 2 laureatów.

§ 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma trening personalny i sesję treningu personalnego. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: FUNFIT II Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Śląskiej, 54-118,Wrocław.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.


2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jestFUNFIT II Sp. z o.o. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis "Facebook" ani z nim związana.

Sprawdź co u nas znajdziesz

Zajęcia grupowe to element, bez którego nie można mówić o „pełnej ofercie” w klubie fitness. U nas znajdziesz te najlepsze, nie tylko kobiet! W naszej ofercie znajdziesz m.in. zajęcia LesMills Bodypump i wiele innych na których będziesz trenować efektywnie i dobrze się bawić. Trening przede wszystkim powinien być też dobrą zabawą! Na "jedynce" znajduje się 30 stanowisk treningowych.

Sala przeznaczona głównie do zajęć Bodymind (Pilates, Slow Body Active i Zdrowy Kręgosłup). Na sali znajduje się 15 stanowisk treningowych.

W tym przestronnym pomieszczeniu znajdują się rowery, służące do treningu Indoor Cycling, łączącego jazdę na rowerze z elementami zajęć grupowych. To zajęcia, dzięki którym poprawisz kondycję i wyrzeźbisz swoje ciało.

To strefa przeznaczona do wykonywania kompleksowego treningu całego ciała. Do dyspozycji masz m. in. TRX, bosu, hantle, piłki gimnastyczne i maty, a przede wszystkim komfortowe warunki i przestrzeń do ćwiczeń.

Znajdziesz tu pełen zestaw profesjonalnych maszyn do treningu siłowego, dzięki którym możesz kontrolować tor ruchu oraz zachować prawidłową postawę ciała. Dodatkowe obciążenia pozwalają swobodnie regulować stopień trudności i trenować jeszcze bardziej efektywnie.

To miejsce do treningu przy użyciu profesjonalnych maszyn, dzięki którym możesz kontrolować tor ruchu oraz zachować prawidłową postawę ciała. W strefie znajdziesz szeroki wybór maszyn do treningu każdej partii mięśniowej.

Idealne miejsce do treningu siłowego, wyposażone w ławeczki oraz szeroki wybór hantli i sztang do wyciskania. Tutaj zbudujesz masę mięśniową i wyrzeźbisz swoją sylwetkę.

Wyposażona w ławeczki do brzuszków i wyprostów tułowia. Tutaj zbudujesz masę mięśniową i wzmocnisz swój cały gorset mięśniowy.