#Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI "PROMOCJA WAKACYJNA"

 

§ 1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem Promocji") jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa warunki skorzystania z Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji.

 

§ 2. Organizatorem promocji jest FUNFIT II Sp. Z o. o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Śląska 1, 54-118.

 

§ 3. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji, który dostępny jest w Klubach oraz on-line na stronie internetowej www.funfit2.pl/promocja_wakacje

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w klubach FUNFIT II.

 

§ 5. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go.

 

§ 6. Promocja trwa od dnia 01.07.2018 do dnia 15.08.2018 r.

 

§7. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie posiadające aktywnej umowy OPEN FLEX i HALFDAY FLEX (wcześniej OPEN/HALFDAY) OPEN 12M, oraz HALFDAY 12M, w którymkolwiek klubie FUNFIT II.

 

§ 8. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:

- złożenie oświadczenia o woli skorzystania z Promocji,

- zakup Karnetu na okres 12 miesięcy - który następuje na promocyjnych zasadach.

- w przypadku chęci skorzystania z promocji w dniach 18.06.2018 – 30.06.2018, klient zobowiązany jest do zapłaty na poczet miesiąca Czerwiec 2018, tzw. „ProRatę” czyli opłatę wyrównującą wartość pozostałych dni do końca miesiąca. Stawkę dzienną obliczamy dzieląc pozostałe dni danego miesiąca [w tym wypadku jest to miesiąc Czerwiec 2018] przez wartość msc. cennikowej raty karnetu 12 msc.

 

§ 9. W przypadku spełnienia warunków z §8, osoba wykupująca karnet 12-sto miesięczny (OPEN 12M, HALFDAY 12M) otrzymuje rabat na okres wakacyjny, tzn. okres między 01.07.2018, 31.08.2018. Za w/w okres korzystania z klubu klubowicz będzie poniesie opłatę w wysokości 69 zł za okres 01.07.2018 – 31.08.2018.

 

§ 10. Uczestnik Promocji ma prawo zawiesić trwanie Karnetu na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubie FUNFIT II bez utraty prawa do korzystania z preferencyjnej wysokości Opłaty Abonamentowej.

 

§ 11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym czasie z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

 

§ 12. Uczestnik promocji w przypadku rezygnacji z promocyjnego karnetu w okresie 01.07.2018 – 30.11.2018, zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowych kosztów na pokrycie uzyskanego rabatu na okres wakacyjny [tj. 01.07.2018 – 31.08.2018] w wysokości 200.00 zł, poza standardowymi kosztami związanymi z rezygnacją z karnetu opisanych w ogólnych warunkach umowy z klubami FUNFIT II.

 

§ 13. Regulamin promocji został opublikowany w Dniu 15.06.2018 r.